Welkom op de website van de Protestante Gemeente Lonneker. Adres: Dorpsstraat 44 7524 CJ Lonneker scriba@kapeluitliefdelonneker.nl E-mail Scriba: Jorike Kits E-mail: jorike@jorwi.nl

Zondagviering

Elke zondag is er om tien uur een eredienst in de Kapel. Op dit moment is er geen kinderop-pasdienst. Mochten zich hiervoor (meerdere) gezinnen willen aanmelden, zal de kerkenraad op zoek gaan naar vrijwilligers. Koffiedrinken Na de zondagmorgendienst is er gelegenheid om gezamelijk een kopje koffie of thee te drinken in “De Heerdstee”. Hier is ook altijd een ouderling en diaken aanwezig die u kunt aanspreken voor al uw vragen.

Diaconie

Kapel Uit Liefde

Beleidsplan, taken en bijzondere diensten

Buiten de reguliere diensten en bijzondere diensten, de maandelijkse diaconie en kerkenraadsvergadering, houdt de diaconie zich ook bezig met de volgende vergaderingen: 1. KIA - werkgroep Enschede 2. Vergadering Moderamen 3. Gereed maken Avondmaaltafel Op de PDF het beleidsplan van de diaconie Beleidsplan Algemene gegevens diaconie kijk hier

Nevenactiviteiten

Ouderensoos, Bondgenoot Stichting Present, artikelen voor maandblad Kerk & Stad. Kasbeheer diaconie. Inkoop voor Avondmaaltafel. Organisatie paasontbijt. Organisatie verjaardagsmiddag 80+ (in april) Organisatie oogst dankdienst (fruitmandjes voor 90+ en zieken). Startzondag ondersteuning. Kerkenraadsuitjes. Verjaardagskaart voor alle gemeenteleden Organiseren veranderdag. Leden bezoeken. Hand en spandiensten.

K.i.A.

Kerk in Aktie werkgroep Enschede. Ten behoeve van de K.i.A. worden prentbriefkaarten en postzegels ingezameld. In de Kapel is bij de ingang een verzamelbox aanwezig evenals voor brillen en mobiele telefoons. Ook kaarsresten zijn welkom. Deze worden omgesmolten door bewoners van de Losserhof en de vrijgekomen paraffine wordt gebruikt voor een project in Gambia. De postzegels en kaarten worden verkocht. De brillen gaan naar oogartsen in ontwikkelingslanden, die deze als zodanig gebruiken of de lenzen opnieuw te slijpen. U kunt ook een bijdrage storten op rekeningnummer: NL 74 INGB 0000 1852 19 ten name van Kerk in Actie..

Diaconale ondersteuning

De diaconie is primair verantwoordelijk voor hulp en ondersteuning aan gemeenteleden die daar gezien hun (financiele situatie) behoefte aan hebben. E-mail diaconie@kapeluitliefdelonneker.nl
ANBI: Jaarrekening
Stichting Present Op woensdagmiddag 17 juli gaan we een project doen van Stichting Present. We gaan wandelen met bewoners van een zorginstelling. Bij slecht weer is er een activiteit binnen. Vindt u het ook leuk mee te gaan als begeleiding, kunt u zich opgeven bij de diaconie. Bewoners genieten altijd erg van een wandeling buiten.

Diaconie: Begroting 2024