Welkom op de website van de Protestante Gemeente Lonneker. Adres: Dorpsstraat 44 7524 CJ Lonneker scriba@kapeluitliefdelonneker.nl E-mail Scriba: Jorike Kits E-mail: jorike@jorwi.nl

Kerkenraad

Onze Kapel heeft een kerkenraad bestaande uit 4 ouderlingen, 3 kerkrentmeesters en 3 diakenen.

Kosters en Organisten

Er zijn 3 kosters en 4 organisten bij toerbeurt aanwezig.

Diakonie

De diaconie kas wordt beheerd door Mw. L. Hiddink rekeningnummer NL97 RABO 0316 8601 58; t.n.v. diaconie protestantse gemeente Lonneker. Beleidsplan diaconie Predikant Ds. Gonda Elzenga is verbonden aan onze gemeente. Zij zal het pastorale werk van de gemeente ondersteunen en ook medewerking verlenen aan de kinderdienst, bezoekersgroep en is als adviseur ook lid van het moderamen en de kerkenraad. Telefoon: 06 57541783

Kas

De kas wordt beheerd door dhr. B. Heeringa. Bank rekeningnummer PGL kas; NL43 RABO 0373 7138 00; t.n.v. Prot. Gemeente Lonneker. Dhr. M. Florijn verzorgt de ledenadministratie.

Gemeente

Kapel Uit Liefde

Rijdienst

Gemeenteleden die om welke reden dan ook niet zelfstandig naar de Kapel kunnen komen,

maar per auto naar de Kapel gebracht willen worden op zondagmorgen kunnen contact

opnemen met de kerkenraad via de scriba.

Adreslijst Adreslijst