Welkom op de website van de Protestante Gemeente Lonneker. Adres: Dorpsstraat 44 7524 CJ Lonneker scriba@kapeluitliefdelonneker.nl E-mail Scriba: Jorike Kits E-mail: jorike@jorwi.nl

Nieuws

Kapel Uit Liefde
De kerkenraad PGL wil graag via deze weg u allen een gezegende 2020 toewensen. We kijken terug op een mooi 2019. We willen alle vrijwilligers en gemeenteleden die zich voor onze gemeente inzetten hartelijk danken voor al hun werk. We hopen dat we ook in 2020 een beroep op u mogen doen. Nieuwjaarwens Hoewel ongetwijfeld vele handen geschud zijn na de dienst op 5 jan. jl. wil ik u langs deze weg ook een heel voorspoedig nieuwjaar toewensen. Dat het u en ons goed mag gaan. Goed als individu, als gezin, als familie maar ook als kerkelijke gemeente. Ik spreek de wens uit dat wij ons allen betrokken voelen bij de kerk waartoe wij behoren. Een betrokkenheid die zich uit in omzien naar elkaar, inzet en trouw. GertJan Lambers Heerspink, predikant PGL. De stip aan de horizon Weet u het nog? Op de gemeentezondag kon u op een kaartje schrijven wat u als stip aan de horizon zag voor de kapel uit liefde. Samengevat: er leeft van alles onder ons aan wensen en ideeën. Dat is goed. De samenvatting van alle ‘stippen’ hebben wij besproken op de laatst gehouden kerkenraadsvergadering 12 dec. jl. Als kerkenraad hebben wij besloten u als gemeente deel te laten nemen in het gesprek over mogelijke in- en uitvoering. Een zondag na de kerkdienst biedt hier mogelijk gelegenheid toe. Als wij samen iets vinden, zullen we er ook samen gehoor aan moeten geven. Een kerkenraad kan niet alle individuele gedachten vervullen. Een mooie opdracht voor het nieuwe jaar dat voor ons ligt. U hoort er meer over. Bloemengroet Een bloemengroet vanuit de Kapelgemeente is gegaan op 3 november naar dhr. W.P. Kulk, op 10 november naar mevr. A. Kremer – Langemaat, op 17 november naar mevr. J.Wormsbecher – Snijder, op 24 november naar mevr. S.T. Brinkman – van Garderen, op 1 december naar familie Kleefman en op 15 december naar mevr. M. Wachtmeester –Springer. We hebben een gift ontvangen van 20 euro van mevr. H. bestemd voor de diaconie.Hartelijk dank hiervoor. Wintermiddag Op vrijdag 17 januari 2020 wordt er een wintermiddag gehouden. Deze middag begint om 16.00 uur in de Heerdstéé met koffie/thee en iets lekkers en is voor alle gemeenteleden. We hebben voor die middag dhr. J. Abbink uitgenodigd uit Eibergen. Dhr. Abbink heeft zijn schaapskudde lopen in het Haaksbergerveen en gaat ons vertellen over zijn werk als schaapherder. Tegen 18.00 uur is er een stamppottenbuffet. Om te weten hoeveel personen we kunnen verwachten kunt u zich opgeven na de dienst tijdens de koffie. Iedereen is vaan harte welkom! Het boek Ruth. Verdeeld over vier avonden hebben wij de vier hoofdstukken gelezen en besproken. Naomi, die haar verdriet uit als ze in Bethlehem terugkeert en zegt: vol ben ik heengegaan, leeg keer ik terug. Zij ervaart: de Heer heeft zich tegen mij gekeerd, noem mij maar Mara – de bittere. Dat is het Godsbeeld van Naomi. Misschien herkenbaar. Naomi leefde vanuit haar geloof in God; doe ik goed, doet God goed aan mij. Hoe anders ervaart zij de realiteit nu zij terugkeert in Bethlehem. Wie zal voor mij zorgen, wie biedt mij toekomt ? Naomi keert niet aan alleen terug. Ruth, haar schoondochter, de Moabitische, is haar metgezel. Ruth neemt het initiatief en gaat aan de slag. Aren lezen op de akker van Boaz, waar zij met volle manden graan van terugkeert. Naomi, steeds defensief, komt nu ook in actie en bereidt voor Ruth de weg voor om naar de dorsvloer van Boaz te gaan. Als Boaz niet kan lossen, omdat er een andere losser is die hem voor gaat, komen de oudsten van de stad bijeen met de losser die het eerste recht heeft. Hij trekt zich terug. Boaz neemt Ruth tot vrouw en zorgt voor een nakomeling. Obed is zijn naam. En een nakomeling in die tijd betekent toekomst voor Naomi en Ruth. De buurvrouwen zeggen tegen haar: Naomi, God heeft jouw een zoon gebaard! De verteller wil hier mee aangeven; Naomi, je kunt jouw eigen identiteit, jouw eigen naam ‘de lieflijke’ weer aannemen, want God heeft naar jouw omgezien. En het Godsbeeld van Naomi wijzigt.Zomaar een tipje van de sluier uit het boek Ruth. Wij hebben tal van details uitgezoomd en besproken. Het waren vier avonden waar ook ruimte was te spreken hoe een ieder van ons de woorden las en verstond. Na een evaluatie hebben wij gesproken over hoe verder te gaan in het nieuwe jaar. Het boek Job werd genoemd. Begrijpelijk, want er is geen boek in het Eerste Testament dat ons zo bezig houdt als het boek Job. Een wonderlijk boek dat veel vragen oproept. Allereerst, wie is Job eigenlijk ? Wanneer, en waar leefde hij ? Heeft Job ooit geleefd ? De plaats Uz is niet op de kaart van Israël te vinden. Of heeft de verteller hier een speciale bedoeling mee ? En theologisch kost het ons ook moeite hem te verstaan. Want hoe kan God zich door de satan laten verleiden, waardoor er in het leven van Job verschrikkelijke dingen gebeuren. Een wonderlijk boek, dat om uitleg vraagt. Als dit uw interesse wekt, waar u ook vandaan komt, dan bent u van harte uitgenodigd deel te nemen aan de vier avonden over het leven van Job. Voorkennis is niet noodzakelijk, belangstelling is voldoende. Als data noteren wij: dinsdagavond 21 jan., 4 febr., 18 febr. en 3 maart. GetJan Lambers Heerspink, Predikant PGL Voedselbank Via Stichting Present hebben we als diaconie samen met wat gemeenteleden een dagje geholpen bij de voedselbank. We waren er ,s morgens om 10.00 uur en werden hartelijk ontvangen met koffie. We werden uitgebreid geïnformeerd over het reilen en zeilen van de voedselbank. Zo tegen 11.00 uur werd het tijd om aan de slag te gaan. Er moest spaghetti worden uitgepakt en verdeeld in zakjes. We hebben dan ook zo met elkaar 27 kratten van 50 pakjes per krat ingepakt. We waren onder de indruk van de geweldig goede organisatie en de grote voorraden. Alles komt gratis binnen en iedereen werkt er vrijwillig. Het aantal mensen wat een beroep moet doen op de voedselbank stijgt helaas nog steeds. Met tussen de middag een lekkere lunch gingen we om 14.00 uur weer huiswaarts. We kunnen terugkijken op een gezellige maar zeker ook een leerzame dag